Partnerystės projektas parengtas: galės pasiimti partnerio pavardę, bet negalės įsivaikinti

608

Partnerystės projektas pasiekė finišo tiesiąją. Seimo nariai parengė Partnerystės įstatymo projektą, kurį gavo ir naujienų portalas tv3.lt. Tai atvers kelią tiek skirtingų, tiek tos pačios lyties asmenų santykių įteisinimui. Politikai planuoja leisti sudaryti partnerystę metrikacijos skyriuose, pasiimti partnerio pavardę, tačiau neleis įsivaikinti vaikų.

Partnerystės įstatymo projektas ir jį lydintys teisės aktai, kuriuos gavo naujienų portalas tv3.lt, nėra dar registruoti, tad tai nebūtinai yra galutinė jo versija. Taip pat nėra nuspręsta, kas Seimui teiks šį įstatymo projektą.

Partnerystės įstatymo projektą rengė darbo grupė, kurią sudarė Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas Eugenijus Gentvilas, Laisvės frakcijos nariai Tomas Vytautas Raskevičius ir Ieva Pakarklytė, konservatoriai Paulė Kuzmickienė bei Andrius Navickas.

„Įstatymų projektais siūloma sureguliuoti santuokos nesudariusių, tačiau bendrai gyvenančių asmenų tiek turtinius, tiek asmeninius neturtinius tarpusavio santykius, taip pat partnerių turtinius santykius su trečiaisiais asmenimis.

Toks teisinis reguliavimas padės fiziniams asmenims išspręsti pagrindines praktines problemas, kylančias partnerių tarpusavio santykiuose, o taip pat partnerių santykiuose su trečiaisiais asmenimis (pavyzdžiui, naudojimas ir disponavimas partneriams priklausančiu bendru turtu, partnerių tarpusavio išlaikymas, paveldėjimas po vieno iš partnerių mirties, susižinojimas sveikatos priežiūros įstaigose ir kita).

Šio konstituciškai būtino reguliavimo įtvirtinimas sudarys sąlygas apibrėžti partnerystėje esančių asmenų tarpusavio teises ir pareigas, tokiu būdu apsaugant jų teisėtus lūkesčius ir interesus“, – rašoma įstatymo projekto aiškinamajame rašte.

Nenorint keisti kitų teisės aktų, kuriuose vartojamos tokios sąvokos, kaip, pavyzdžiui, „sugyventinis“, „sugyventinis (partneris)“, siūloma numatyti bendrą nuostatą, pagal kurią kituose teisės aktuose vartojamos minėtos sąvokos taip pat atstoja sąvoką „partneris“ ir yra taikomos registruotoje partnerystėje esantiems asmenimis.

Įtvirtintų lyčiai neutralią partnerystę

„Partnerystė yra dviejų asmenų (partnerių) bendro gyvenimo faktas, įregistruotas teisės aktų nustatyta tvarka, su tikslu sukurti ar (ir) plėtoti, apsaugoti partnerių santykius, grindžiamus pastoviais emocinio prieraišumo, tarpusavio supratimo, atsakomybės, pagalbos, pagarbos ir (ar) panašiais ryšiais bei savanorišku apsisprendimu prisiimti tam tikras teises ir pareigas“, – toks partnerystės apibrėžimas pateikiamas įstatymo projekte.

Įstatymo rengėjai pažymi, kad partnerystės santykių teisinis reglamentavimas grindžiamas monogamijos, partnerystės savanoriškumo, partnerių tarpusavio lygiateisiškumo ir kitais civilinių santykių teisinio reglamentavimo principais.

„Būtų įtvirtintas registruotos lyčiai neutralios partnerystės modelis, todėl teisinės partnerystės pasekmės atsirastų nuo partnerystės įregistravimo momento“, – įstatymo aiškinamajame rašte teigia įstatymo rengėjai.

Partneriai turės būti sulaukę pilnametystės, nesiejami giminystės ryšių, nesudarę santuokos tarpusavyje ar su kitais asmenimis, taip pat negali būti kitų asmenų registruotais partneriais. Įregistravęs partnerystę ir jos nenutraukęs asmuo negali sudaryti santuokos ar registruoti partnerystės su kitu asmeniu.

Partnerystė neleis įsivaikinti

Partnerystę įteisinančiuose teisės aktuose nenumatyta galimybė leisti įsivaikinti vaikų. Ši galimybė galios tiek tos pačios, tiek skirtingų lyčių poroms. Taip pat, partnerystėje gimę vaikai bus traktuojami kaip gimę nesusituokusiems tėvams.

Galės pasiimti partnerio pavardę

Pagal įstatymo projektą, abu partneriai turi teisę pasilikti iki partnerystės sudarymo turėtą savo pavardę, pasirinkti kito partnerio pavardę kaip bendrą pavardę arba pasirinkti dvigubą pavardę, kai prie savo pavardės prijungiama partnerio pavardė.

Nutraukus registruotą partnerystę, partneris turi teisę pasilikti iki partnerystės sudarymo turėtą pavardę ar partnerystės galiojimo metu turėtą pavardę.

Jeigu partnerystė yra nutraukiama vieno iš partnerio vienašališko prašymo pagrindu, tai prašymą pateikusio partnerio reikalavimu teismas gali uždrausti kitam partneriui pasilikti prašymą pateikusio partnerio pavardę, išskyrus atvejus, kai partneriai turi bendrų nepilnamečių vaikų.

Įstatymas numato, kad vienas partneris gali įgalioti kitą partnerį veikti jo vardu ir jam atstovauti.

Apibrėžia bendrą turtą ir paveldėjimą

Įstatymo projektas spręs ir turtinius partnerių santykius. Turtas, partnerystės laikotarpiu įgytas abiejų partnerių ar vieno jų vardu, laikomas bendrąja daline partnerių nuosavybe. Ši nuostata netaikoma asmeniniam partnerių turtui.

„Preziumuojama, kad partnerių bendrosios dalinės nuosavybės dalys yra lygios, kol nėra įrodyta kitaip“, – rašoma įstatyme.

Partnerystėje esantys partneriai turi teisę notarine tvarka sudaryti sutartį, kurioje jie nustato savo turtines teises ir pareigas partnerystės metu, taip pat partnerystei pasibaigus. Tokia sutartis ir jos pakeitimai turi būti įregistruoti Vedybų sutarčių registre šio registro nuostatų nustatyta tvarka.

Turtu, kuris yra bendroji dalinė partnerių nuosavybė, partneriai naudojasi, jį valdo ir juo disponuoja bendru sutarimu. Preziumuojama, kad vienam partneriui sudarant sandorį yra gautas kito partnerio sutikimas, išskyrus atvejus, kai sandoriui sudaryti reikalingas rašytinis kito partnerio sutikimas.

Partneris be kito partnerio rašytinio sutikimo neturi teisės parduoti, dovanoti ar kitokiu būdu perleisti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip suvaržyti teisių į turtą.

Įstatyme reglamentuojamas ir turto paveldėjimo klausimas. Palikėją pergyvenęs partneris turtą paveldi kartu su pirmos ar antros eilės įpėdiniais, jeigu jų yra.

„Su pirmos eilės įpėdiniais partneris paveldi vieną ketvirtadalį palikimo, jeigu įpėdinių ne daugiau kaip trys, neįskaitant partnerio. Jeigu įpėdinių daugiau kaip trys, partneris paveldi lygiomis dalimis su kitais įpėdiniais. Jeigu partneris paveldi su antros eilės įpėdiniais, partneriui priklauso pusė palikimo. Nesant pirmos ir antros eilės įpėdinių, partneris paveldi visą palikimą“, – rašoma įstatymo projekte.

Partnerystę registruos metrikacijos įstaigos

Įstatymo projekte nustatyta, jog partnerystę registruoja civilinės metrikacijos įstaigos, o norintys registruoti partnerystę asmenys paduoda teisingumo ministro nustatytos formos prašymą įregistruoti partnerystę pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai.

Projekte numatoma, kad asmenys, norintys įregistruoti partnerystę, privalės patvirtinti, kad yra įvykdytos visos nustatytos partnerystės sudarymo sąlygos: partnerius sieja bendro gyvenimo faktas, kurio tikslas sukurti ar (ir) plėtoti, apsaugoti partnerių tarpusavio santykius grindžiamus pastoviais emocinio prieraišumo, tarpusavio supratimo, atsakomybės, pagalbos, pagarbos ir (ar) panašiais ryšiais bei savanorišku apsisprendimu prisiimti tam tikras teises ir pareigas.

Projekto rengėjai pažymi, kad šie požymiai yra pagrindiniai partnerių bendro gyvenimo bruožai, kurie padėtų bendrai gyvenantiems asmenims identifikuoti susiklosčiusių santykių pobūdį, taip pat leistų atskirti šiuos santykius nuo kitų panašių santykių.

„Siekiant pabrėžti partnerių kuriamų tarpusavio santykių pobūdį, <…> siūloma įtvirtinti asmenines neturtines partnerių teises ir pareigas:

pareigą būti vienas kitam lojaliu ir gerbti vienas kitą, taip pat remti vienas kitą moraliai ir materialiai, atsižvelgiant į kiekvieno partnerio galimybes prisidėti prie bendro  gyvenimo ar kito partnerio poreikių tenkinimo.

Minėtos pareigos yra tiek teisinės, tiek moralinės. Šios neturtinės partnerių pareigos yra tarpusavyje susijusios. Už šių pareigų nevykdymą nėra numatyta sankcijų, tuo labiau, negalima priversti partnerių vykdyti šias pareigas, tačiau nurodytų asmeninių neturtinių partnerių pareigų pažeidimas ar jų nevykdymas gali būti pagrindas partnerystės teisinių santykių pabaigai“, – aiškina įstatymo rengėjai.

Kaip nutraukiama partnerystė?

Pagal įstatymą, partnerystė pasibaigia, kai partneriai sudaro santuoką; kai partneriai nutraukia registruotą partnerystę bendru sutarimu; įsiteisėjusiu teismo sprendimu, kuriuo patvirtinamas vieno iš partnerių vienašališkas prašymas nutraukti registruotą partnerystę; kai vienas iš partnerių miršta arba įsiteisėjusiu teismo sprendimu yra paskelbtas mirusiu ar pripažintas nežinia kur esančiu.

Partneriai turi teisę nutraukti partnerystę bendru sutarimu, patvirtintu notaro, tik tuo atveju, jeigu partneriai neturi bendrų nepilnamečių vaikų. Partneriai, nutraukdami registruotą partnerystę bendru sutarimu, bendrame susitarime, patvirtintame notaro, turi aptarti vienas kito išlaikymo, turto padalijimo klausimus bei kitas savo turtines teises ir pareigas.

Partneriai, turintys bendrų nepilnamečių vaikų, turi teisę nutraukti partnerystę bendru sutarimu tik tuo atveju, jeigu partnerių bendras susitarimas dėl partnerystės nutraukimo teisinių pasekmių yra patvirtintas teismo sprendimu.

Partneris, norėdamas nutraukti partnerystę vienašališkai pateikia teismui prašymą dėl partnerystės nutraukimo. Prašyme privalo būti nurodyta, kaip pareiškėjas įvykdys savo pareigas kitam partneriui ir bendriems nepilnamečiams vaikams, jeigu tokių yra.

Teismas išsprendžia klausimus dėl bendrų nepilnamečių vaikų ir partnerių vienas kito išlaikymo, bendrų nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos, dalyvavimo juos auklėjant ir bendrų nepilnamečių vaikų bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu (motina) tvarką bei kitus klausimus, susijusius su partnerių turtinėmis teisėmis ir pareigomis.

www.tv3.lt